Vik IL

Dugnadsliste

Dugnadsliste

Me håper du ser på dugnader som positive tiltak. Det er sosialt, nyttig og fører til samhald og verdiskapning i idrettslaget. Me ynskjer elles å stramma opp i rydding og vedlikehald av området rundt kunstgrasbana, slik at me kan vera stolte av å visa fram anlegget vårt. I tillegg skal me halda fram med å legge gode rammer for sunn drift som gir eit godt tilbod til spelarane våre og me vil at alle skal vera med å dra lasset :)

Organisering og omfang:

Kvar treningsgruppe får ansvar for «sine» oppgåver og oppmann må etter eige skjønn fordele oppgåver slik at det i sum vert nokolunde likt fordelt. Dersen det til dømes er nokon som ikkje har høve til å bidra med køyring til bortekampar like mykje som andre – så prioriter desse for andre oppgåver.

Alle må forventa å delta med 3-4 dugnadsoppgåver i tillegg til oppgåver for eige lag. Busskøyring vert likevel rekna som ei «teljande» dugnadsoppgåve, ettersom det sparer mange for køyring.

Fritak for dugnad:

 • Hovudtrenar stiller opp svært mange timar i løpet av året! Prøv å halde desse fri for andre oppgåver enn det sportslege.
 • Begrens også omfanget for dei som elles har verv eller funksjonar som krev tid (hjelpetrenar, oppmann, styre, mm.). Dei som ynskjer må gjerne stille på dugnader i tillegg, men ta omsyn til det når du fordeler oppgåver. 

 

Integrering av nye foreldre:

Ta kontakt med nye foreldre raskt, slik at dei fort vert kjende med korleis me organiserar og driftar laget. Det er spesielt viktig å forklare til nye landsmenn, viss språkvanskar – allier deg med nokon som kan hjelpa med tolking.

 

Kommentarar til oppgåver:

Miniputt:

 • Den store dugnaden kvart år er miniputt-turneringa. I tillegg er det tenkt at foreldre – på omgang – tek seg ei økt med å rydde bos opp i bosskorger og legge attgløymde klede i ein «gløymekasse» når det er trening.
 • Dei eldste blir kontakt for å stille med balljenter og ballgutar i seniorkampar (8 stk pr kamp – får gratis is)

 

Aldersbestemt:

 • I 2018 har fotballgruppa sal på 17. mai. Alle som spelar aldersbestemt fotball må bidra. Her vert også 9. og 10. klassingane som spelar på damelag plukka ut.
 • I futsalturneringar må først og fremst dei laga som har påmelde spelarar bidra, men det er mogleg andre må trå til i tillegg. Viss Vik er arrangør av KM innandørs kvallik (to dagars arrangement), må alle i den aktuelle aldersgruppa vere med.
 • Gutar 11 arrangerer den årlege grendacupturneringa kvar julehelg.
 • J13 pyntar kvart år til fotballfest og J/G15-17 har som oppgåve å rydde.
 • Før seriestart er det tenkt at J/G 13/14 gjennomfører ein vårdugnad (sjekke og reparere mål, nett rundt bana, plukkar boss, greiner, lauv mm som har lagt seg på og ved bana i løpet av vinteren og anna førefallande arbeid som ein ser nødvendig)
 • Sameleis er det tenkt at J/G 15/17 gjennomfører ein haustdugnad med å stenge bana for vinteren (set mål til sides, set vekk M-station, småmål  og anna utstyr, ser til at buer og utstyrsgarasje er rydda og at utstyr som vert sett vekk er i orden mm)
 • For seniorkampane i 4. div menn og 3. div kvinner krev fotballkretsen ein større organisasjon og ramme rundt kampane. Det er såleis aktuelt å supplere «mannskapslista» med føresette frå aldersbestemt, med t.d 1-2 personar pr lag for enkelte kampar.

Senior

 • Alle seniorspelarar må bidra med dugnad, men det er ikkje like lett for alle å stille med føresette til å bemanne kiosk og kampar, desse må utføre andre oppgåver som kanskje ikkje er like synlege i kampsamanheng eller på fotballbana.
 • Vi har lagt alle oppgåver som er oppdrag for andre (plenklypping, vakt under gamalostfestivalen mm) til seniorlaga
 • Grendacupen 2. juledag har årleg vorte arrangert av herrelaget, det er naturleg at damelaget også kjem inn som medarrangør.
 • Arrangement seniorkampar; her startar ein med personar rundt seniorlaga, men supplerer med andre frivillige og frå aldersbestemt.
 • Trenaroppgåver for aldersbestemt eller miniputt er ikkje oppført på dugnadslista, men er «fritaksgrunn» som elles.

 

Andre frivillige:

 • Det vert oppfordra til at andre som er interesserte i fotball, som td. pensjonistar bidreg etter ynskje og evne. Forslag om kaffistund i samband med arbeidsøkt kvar veke.

 

Dugndasfordleing - sjå vedlegg. 

 

Vik IL
6893 VIK I SOGN
www.vikil.no

Organisasjonsnummer: 980 275 159

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift